Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Αιτωλοακαρνανία

Μελέτη χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Σκοπός Έργου

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση έκτασης 2000 στρεμμάτων.
  • Επιλογή 450 αγροτεμαχίων κατάλληλων για εγκατάσταση φωτοβολταΪκών πάρκων ισχύος 1MW το καθένα.
  • Μελέτη οδοποιίας μήκους 40 χλμ. για την οδική σύνδεση των παραπάνω αγροτεμαχίων.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη : 4 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη : 4 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες : 1.300