Αιολικά Πάρκα στα Όρη Βάλτου

Δύο Αιολικά Πάρκα Στα Όρη Βάλτου: Χιονάκι, Γάβροβο

Σκοπός Έργου

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση ζώνης μήκους 36χλμ και πλάτους 120 μέτρων.
  • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας συνολικού μήκους 36χλμ.
  • Μελέτη 17 πλατειών συναρμολόγησης ανεμογεννητριών.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 9 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 7 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 7.000
  • Έκταση Περιοχής: 8.300 στρέμματα